ÁFA

  • A korábban meghirdetett áfa csökkentési terveknek megfelelően 2018. január 1-jétől 27%-ról 5%-ra csökkenne a fogyasztási célú halak áfa kulcsa, illetve 18 %-ról 5 %-ra csökkenne az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó áfa kulcs. A törvényjavaslat egyértelműsíti, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti hálózati szolgáltatás nem minősül internet-hozzáférési szolgáltatásnak, így arra a kedvezményes áfa kulcs nem vonatkozna. (A tavalyi évben már elfogadott törvénymódosítás értelmében 2018-tól az éttermi szolgáltatások adókulcsa a jelenlegi 18 %-ról szintén 5% -ra csökken).
  • Az áfa kulcs csökkentések esetében szokásos módon most is átmeneti szabályok biztosítanák, hogy az adóalanyok az új adókulcsokat először azokra a tranzakciókra alkalmazzák, amelyek esetében az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontja, illetve a fizetendő adó megállapításának időpontja 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik. Az ún. időszakos elszámolású szolgáltatások esetében akkor lehet először alkalmazni a csökkentett adókulcsot, ha az elszámolási időszak 2017. december 31-ét követően kezdődik, és amely tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja is 2017. december 31-ét követő időpontra esik.
  • Az adóraktározási eljárás tekintetében is tartalmaz változást a javaslat. Ennek értelmében a kiraktározással kapcsolatos adóbiztosíték nyújtása alól akkor mentesülne a kiraktározó, illetve a pénzügyi képviselő, ha az Art. rendelkezései szerint egyúttal megbízható adózónak minősül. A jelenleg hatályos szabályok szerint a mentesüléshez ezeknek az adózóknak az Art. szerint minősített adózónak kell minősülniük.

VÁM

A Javaslat értelmében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény több ponton is változna a jogalkalmazói tapasztalatok, valamint a jogértelmezési nehézségek kiküszöbölése érdekében. A fontosabb módosítások az esetek többségében a törvény kihirdetését követő napon lépnének életbe, ettől eltérő időpont esetén külön jelöltük a hatályba lépés tervezett időpontját.

  • A Javaslat alapján nemcsak a jogszerűen, hanem a szabálytalanul keletkezett vámtartozások esetkörei is vámhiánynak minősülnének.
  • A módosítás értelmében a vámhatóság vám-árunyilatkozattal, vagy újrakiviteli árunyilatkozattal kapcsolatos információt adhatna át egyes engedélyezett gazdálkodók részére (pl. az áru átengedését követően pénzügyi természetű kockázati információk átadása a „vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodók részére). A módosítás célja, hogy csökkentse mind a vámhatóság, mind az ügyfelek adminisztrációs terheit és költségeit.
  • A Javaslat alapján pontosításra kerülne, hogy a vámjogi képviseletre vonatkozó állandó meghatalmazást és megbízást a NAV honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával papír alapon, illetve elektronikus úton is be lehet jelenteni a vámhatóságnak. Abban az esetben, ha a vámjogi képviselet a Vámkódex 22. cikke szerinti kérelem benyújtására vonatkozik (kérelem alapján meghozott határozat), a képviseletet kizárólag elektronikus úton lehetne bejelenteni. A módosítás 2017. július 1-jétől lenne hatályos.
  • A módosítás alapján egyértelműsítésre kerülne, hogy a közvetett vámjogi képviselőt ugyanazon jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik az áruátengedést követő ellenőrzések esetén, mint az alapeljárásban általa képviselt személyt. A módosítás indoka, hogy a közvetett képviselő általa benyújtott vám-árunyilatkozat alapján egyetemlegesen felelős a vámtartozás és egyéb terhek megfizetésére az általa képviselt személlyel együtt. A módosítás alapján az áruátengedést követő ellenőrzésről ezért a közvetett képviselőt is értesíteni kellene.
  • A Javaslat alapján pontosításra kerülne, hogy amennyiben az adott eljárásban több személy is érintett, akkor az eljárásért fizetendő díjat az összes kérelmező, illetve érintett személy részére állapítaná meg a vámhatóság.
  • Kedvező változás lenne, hogy 10 EUR-nál kevesebb összegű vámtartozást az adóhatóságnak nem kellene közölnie az érintettel, és ebben az esetben vámhiány sem keletkezne.